Doorgaande leerlijn

 

We bieden kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Voor het eerst op het IKC

Kennismakingsgesprek dagopvang en speelleergroep

Drie weken voordat uw kind gaat starten, nodigen we u als nieuwe ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek speelt een belangrijke rol in de start van een goede samenwerking tussen medewerkers en ouders.

Wennen

De eerste dagen in een nieuwe omgeving zijn altijd spannend. Zowel kinderen als ouders moeten wennen en vertrouwd raken aan een nieuwe situatie: het kindcentrum, een dagritme, de medewerkers en de groepsgenoten. Dit is de basis voor het kind om zich emotioneel veilig te gaan voelen en zijn nieuwe omgeving verder te ontdekken.

De eerste dag op de dagopvang of speelleergroep

Het is van belang kinderen en ouders zich welkom voelen. Er is tijd voor een overdracht, u kunt de sfeer proeven van de groep en uw kind helpen. Er is tijd voor gesprek en ouders kunnen vragen stellen. Ouders kunnen de sfeer in de groep ervaren en helpen op deze manier hun kind te laten wennen.

Wennen baby

Een vaste pedagogisch medewerker van uw kind zorgt zoveel mogelijk voor uw baby. Wij volgen zoveel mogelijk het dagritme van uw baby. Uw baby wordt aan de andere kinderen voorgesteld, zodat de groepsgenoten weten hoe uw baby heet. In overleg worden er afspraken gemaakt over de wenperiode.

Wennen dreumes/peuter

In de eerste weken wordt uw kind meegenomen in het reilen en zeilen op de groep. Uw kind maakt onder begeleiding kennis met zijn/haar groepsgenoten. Het kind maakt zich op deze manier het dagritme, de regels en routines langzaam eigen. Hierbij kijken wij naar de behoefte van uw kind.

Aanmelding basisschool en doorstromen naar de kleutergroep

Binnen het IKC stromen de kinderen van de dagopvang en speelleergroep door naar de basisschool. Kiest u voor het IKC de Johan Willem Friso dan volgt er een gesprek en rondleiding met de intern begeleider of de directeur van de school.

Naar groep 1

Wordt uw kind bijna 4 dan kan hij/zij twee keer proefdraaien in de kleuterklas op een dag dat het niet naar de dagopvang gaat. Zo kan uw kind een kijkje nemen in de nieuwe groep en kennis maken met de juf of meester en klasgenoten. Tijdens deze dagen krijgt uw kind een maatje (klasgenootje) toegewezen die uw kind helpt om de weg te vinden in de klas. Bij dit wenproces houden we rekening met de persoonlijke behoefte en het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Overdracht

Voordat uw kind naar de kleuterklas gaat vult de pedagogisch medewerker een overdrachtsformulier in en deelt dit met de ouders en kleuterjuf. Naast de schriftelijke overdracht vindt er ook een mondelinge overdracht plaats en indien nodig of gewenst, kunt u hierbij aanwezig zijn.

Huisbezoek

Voordat uw kind naar de kleuterklas gaat komt de juf of meester bij u op huisbezoek. Het doel van dit bezoek is kennismaken met elkaar. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die hier kwijt.